Nadelen reintegratie tweede spoor

Nadelen reintegratie tweede spoor

Re-integratie van zowel werkgever als werknemer is vaak een uitdaging waarbij veel op het spel staat. In geval dat de werknemer niet meer bij de huidige werkgever kan terugkeren, komt er een 2e spoor traject in beeld. Ondanks de inspanningen die hierin gestoken worden, mislukt deze manier van integreren helaas regelmatig. Maar wat betekent dat nu precies voor jou? In dit artikel lees je waarom re-integratie via het 2e spoor in sommige gevallen toch niet lukt en wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat jouw 2e spoor traject wel succesvol wordt.

Re-integratie in het 2e spoor is een klus die veel van beide partijen vraagt: jou en je werknemer. Er hangt veel van af; als de re-integratie niet lukt, kan je medewerker zijn of haar baan bij jouw bedrijf helaas niet behouden. Deze situatie brengt spanning met zich mee bij je werknemer. Jij kunt hierdoor helpen om de mogelijkheid op een geslaagde re-integratie zo groot mogelijk te maken door oog te hebben voor de verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn.

Een goede inschatting van de mogelijkheden en capaciteiten door een bedrijfsarts is hierin cruciaal. Hoe scherper dit beeld en hoe realistischer, des te groter de kans op succes!

Belangrijkste nadelen reintegratie tweede spoor:

De belangrijkste en meest voorkomende nadelen van een reintegratie tweede spoor en vaak ook de reden dat een tweede spoor traject mislukt zijn:
– Te laat starten met het traject
– Slechte planning in combinatie met te weinig contactmomenten.

Voorkom problemen op het gebied van 2e spoor en neem tijdig contact op met CareerSolution Reintegratie. Wij helpen u graag verder. Klik op ons logo voor contactinformatie. Indien gewenst brengen wij binnen 24 uur vrijblijvend een offerte uit;

CareerSolution Outplacement en Reintegratie

We gaan hieronder nog wat dieper in op de grootste nadelen van tweede spoor reintegratie:

Er zijn tal van mogelijke oorzaken die hebben geleid tot een mislukking van trajecten in het kader van tweede spoor.

– Eén belangrijke is dat er te laat met de re-integratie begonnen wordt. Om optimaal gebruik te maken van de tijd die beschikbaar is, moet het traject uiterlijk in week 52 aanvang nemen, 6 weken na de eerstejaars evaluatie. Als dit niet gebeurt lopen werkgevers al snel achter tijdens het beoordelingsproces bij UWV na twee jaar ziekteverzuim.
– Verder kan er onvoldoende planning en persoonlijk contact plaatsvinden; wat vaak terug te leiden is tot een gebrek aan engagement van de werkgever in kwestie.
– De werkgever heeft de neiging om de zieke werknemer te snel terug in dienst te nemen. Echter, zo’n aanpak kan een averechts effect hebben op diens reintegratie. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die overspannen thuiszit en als gevolg daarvan in een chronische burn-out belandt omdat de werkgever hem of haar te veel druk oplegt.
– Er bestaat vaak slecht onderling contact tussen arbeidsgever en -nemer, wat meestal ten koste gaat van het herstelproces.
– Hoewel je mag vertrouwen op de beoordeling van een bedrijfsarts is het UWV uiteindelijk degene die verantwoordelijk is voor de beslissingen rondom reintegratie.
– De werknemer doet onvoldoende mee aan het reintegratie traject. Dit kan komen door een gebrek aan bereikbaarheid voor overleggen met de werkgever en bedrijfsarts, maar ook omdat hij weinig constructief naar passend werk buiten de organisatie kijkt.
– Ondanks dat de werkgever verantwoordelijk is voor zijn eigen re-integratie, raadt het in de praktijk niet aan om dit proces alleen te behandelen. Reintegratie is geen dagelijks terugkerende taak voor vele organisaties en vaak betreft het slechts eenmalige activiteit. te vaak wordt er ook onvoldoende gekeken naar de match tussen werknemer en het reintegratie bureau. Kies bijvoorbeeld altijd voor specialisatie. Voor hoger opgeleiden is dat reintegratie bij CareerSolution maar bijvoorbeeld voor werknemers uit het onderwijs is reintegratie bij Onderwijs-Herstart het meest passend.

Het is begrijpelijk dat je jouw zieke medewerker zo snel mogelijk terug wil hebben op de werkvloer. Om een goede verzuim afhandeling te garanderen, benadrukken we het belang van persoonlijk contact en een solide relatie met je werknemer. Geef hem of haar hierin voldoende ruimte om terug te keren.

Door teveel druk uit te oefenen wordt de re-integratiestroom belemmerd of kan zelfs mislukken. De Wet Verbetering Poortwachter stelt hoge kwaliteitseisen aan de handhaving van het verzuim dossier en de registratie van voortgang tijdens het reintegratie traject. Door hieraan te voldoen, kun je een sanctie door UWV voorkomen.

Mocht dat onvoldoende lukken dan loopt de werkgever kans een loonsanctie te krijgen:

Als een zieke werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd en UWV oordeelt dat de reïntegratie niet zoals verwacht is, kunnen we u verplichten om langer het salaris van deze persoon door te betalen. De loonsanctie kan maximaal 12 maanden duren, waardoor ontslag tijdelijk niet mogelijk is.

Verlenging opzegverbod bij loonsanctie
De termijn die u moet volgen inzake loonbetaling bij ziekte staat gelijk aan wat er geldt voor het wettelijke opzegverbod bij ziekte. Wanneer we deze periode verlengen, wordt automatisch ook de duur van het wettelijk opzegverbod bij ziekte vergroot.

Nadelen reintegratie tweede spoor

Zijn er alleen maar nadelen aan reintegratie tweede spoor? Nee gelukkig zijn er ook nog genoeg voordelen:

Om succes te boeken met 2e spoor trajecten bevordert het als werknemers alleen ‘passend werk’ accepteren. Helaas betekent dit niet altijd dat de baan ook leuk is. Het zoeken naar de perfecte baan kan hierdoor moeilijk worden. Door realistische verwachtingen te hebben, wordt echter de kans op herplaatsing groter.
De Wet Verbetering Poortwachter vereist een goede dossiervorming om de voortgang van het traject goed bij te houden, wat veel tijd en energie in beslag neemt. Hoewel daarmee ook direct belangrijke informatie opgehaald wordt voor UWV-evaluaties, moet er toch extra aandacht zijn voor persoonlijk contact met betrokkenen om echt succes mee te behalen.

Begin op tijd met 2e spoor. Door direct te starten als 1e spoor nog niet voltooid is, wordt voorkomen dat werknemers langere periodes thuis zijn en hierdoor hun werkgelegenheid mislopen.

Het is cruciaal dat de bedrijfsarts een accuraat inzicht krijgt in de mogelijkheden van de werknemer. Hoe beter men begrijpt wat er kan bereikt worden, hoe groter de slagingskans is.
Vervolgens is het raadzaam om een betrouwbare re-integratiespecialist in te schakelen. Re-integratie vereist expertise, waarvan vaak geldt dat dit buitencategorie valt voor reguliere werkgevers. Gezien de financiële risico’s die daaraan verbonden zijn, is het verstandig om extern beroep te doen op een gerenommeerd re-integratiebureau.
UWV zal alle details van hetzelfde dossier analyseren om vast te stellen of de tweede fase goed verloopt of niet; indien laatstgenoemde optreedt, kan dit leiden tot financiële sancties voor de werkgever.