Outplacement Coaching

Outplacement coaching: wat heb ik eraan?

Outplacement coaching is een begeleidingstraject voor werknemers die ontslagen zijn of op het punt staan om ontslagen te worden. Het doel van outplacement coaching is om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen. In deze blog bespreken we wat outplacement coaching precies inhoudt en waarom het belangrijk is voor zowel werkgevers als werknemers.

Wat is outplacement coaching?

Outplacement coaching is een vorm van begeleiding die gericht is op het helpen van werknemers die ontslagen zijn bij het vinden van een nieuwe baan. Dit kan zowel door de werkgever als de werknemer zelf worden ingeschakeld. Bij outplacement coaching krijgt de werknemer individuele begeleiding van een coach, die helpt bij het vinden van nieuw werk. De coach kan onder andere helpen bij het opstellen van een CV, het schrijven van sollicitatiebrieven en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken.

Het doel van outplacement coaching is niet alleen het vinden van een nieuwe baan, maar ook het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van vaardigheden. Zo kan een outplacement coach de werknemer helpen bij het ontdekken van zijn of haar sterke punten en het bepalen van een nieuwe koers in de loopbaan.

Outplacement coaching is vooral bedoeld voor werknemers die ontslagen zijn of op het punt staan om ontslagen te worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van een reorganisatie, een bedrijfssluiting of een conflict met de werkgever. Maar ook als een werknemer zelf besluit om te vertrekken, kan outplacement coaching een goede optie zijn.

Wat kan CareerSolution betekenen op het gebied van outplacement?

CareerSolution heeft zich specifiek toegelegd op outplacement coaching van hoger opgeleiden. Zowel klanten als opdrachtgevers geven aan dat juist deze specialisatie het belangrijkste aspect is van het succes bij het verzorgen van de outplacement trajecten. Meer weten over de outplacement trajecten van CareerSolution? Neem contact op via onderstaand contactformulier:


CareerSolution Outplacement en Reintegratie


                    Contact opnemen

Waarom is outplacement coaching belangrijk?

Outplacement coaching is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Hieronder bespreken we waarom.

Voor werkgevers

Voor werkgevers kan outplacement helpen bij het opvangen van de gevolgen van ontslag. Als een werknemer ontslagen wordt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf zelf. Zo kan het ontslag bijvoorbeeld zorgen voor een negatief imago of voor een verminderde productiviteit bij de overige werknemers.

Door outplacement aan te bieden, laat de werkgever zien dat hij of zij begaan is met het welzijn van de werknemer. Dit kan bijdragen aan een betere verstandhouding tussen werkgever en werknemer en kan ook een positief effect hebben op de reputatie van het bedrijf.

Daarnaast kan outplacement coaching helpen bij het behouden van kennis en ervaring binnen het bedrijf. Als de werknemer goed begeleid wordt bij het vinden van een nieuwe baan, kan het zijn dat hij of zij later weer terugkeert naar het bedrijf. Dit kan voorkomen dat het bedrijf opnieuw tijd en geld moet investeren in het opleiden van nieuwe werknemers.

Voor werknemers

Voor werknemers kan outplacement een belangrijke rol spelen bij het vinden van nieuw werk en het behouden van het zelfvertrouwen en de motivatie tijdens deze moeilijke periode. Het kan een geruststellend gevoel geven om te weten dat er iemand is die je helpt bij het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast kan het ook zorgen voor een frisse blik op de eigen loopbaan en het ontdekken van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Outplacement kan ook bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemer. De coach kan helpen bij het ontdekken van sterke punten en het bepalen van een nieuwe koers in de loopbaan. Hierdoor kan de werknemer niet alleen beter voorbereid aan de slag gaan bij een nieuwe baan, maar ook beter inzicht krijgen in de eigen wensen en behoeften op de arbeidsmarkt.

Daarnaast kan outplacement coaching bijdragen aan het behoud van de mentale gezondheid van de werknemer. Een ontslag kan een enorme klap zijn voor het zelfvertrouwen en de motivatie van de werknemer. Outplacement coaching kan helpen bij het verwerken van deze emoties en het terugvinden van de motivatie en het vertrouwen in de eigen capaciteiten. Outplacement kan door de werkgever vrijwillig worden aangeboden. Meestal maakt outplacement coaching deel uit van een vaststellingsovereenkomst.

Wat mag ik verwachten van outplacement?

Een outplacement coachingstraject bestaat uit verschillende stappen. Hieronder bespreken we deze stappen kort.

Kennismakingsgesprek

Het outplacement coachingstraject begint meestal met een kennismakingsgesprek tussen de werknemer en de coach. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de werknemer verwacht van het traject en wat de coach kan bieden. Ook worden de doelstellingen van het traject besproken en wordt bepaald wat er nodig is om deze doelstellingen te bereiken.

Inventarisatie

In de tweede fase van het traject wordt een inventarisatie gemaakt van de persoonlijke situatie van de werknemer. Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond, ervaring, vaardigheden en interesses van de werknemer. Ook wordt er gekeken naar de wensen en behoeften van de werknemer ten aanzien van een nieuwe baan.

Loopbaanonderzoek

In deze fase wordt er dieper ingegaan op de loopbaan van de werknemer. Er wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten van de werknemer, de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook wordt er gekeken naar de kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt en wordt er een plan opgesteld om deze kansen te benutten en bedreigingen te vermijden.

Begeleiding bij solliciteren

In deze fase van het traject wordt de werknemer begeleid bij het solliciteren naar een nieuwe baan. De coach kan helpen bij het opstellen van een CV, het schrijven van sollicitatiebrieven en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Ook kan de coach feedback geven op de presentatie en het gedrag tijdens sollicitatiegesprekken.

Evaluatie en nazorg

In de laatste fase van het traject wordt het proces geëvalueerd en wordt er gekeken naar de resultaten van het outplacement coachingstraject. Hierbij wordt besproken wat er goed ging en wat er beter kon. Ook wordt er gekeken naar de voortgang van de werknemer in het vinden van een nieuwe baan en wordt er eventueel nazorg geboden.

Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van ondersteuning bij het inwerken bij een nieuwe baan of het bieden van ondersteuning bij het aanpassen aan de nieuwe werkomgeving.

Outplacement coaching kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden. Bij individuele begeleiding is er sprake van een 1-op-1 begeleidingstraject tussen de werknemer en de coach. Bij groepsbegeleiding wordt er gewerkt in groepen van meerdere werknemers.

Welke voordelen biedt outplacement coaching?

Outplacement coaching biedt verschillende voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Hieronder bespreken we deze voordelen kort.

Voordelen voor werkgevers:

Versterkt de relatie tussen werkgever en werknemer: Door het aanbieden van een outplacement traject laat de werkgever zien dat hij of zij begaan is met het welzijn van de werknemer.

Behoud van kennis en ervaring: Door het aanbieden van outplacement coaching kan het behoud van kennis en ervaring binnen het bedrijf worden bevorderd.

Vermindert de negatieve impact van ontslag: Door het aanbieden van outplacement coaching kan de negatieve impact van ontslag worden verminderd.

Voordelen voor werknemers:

Begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan: Outplacement coaching biedt werknemers begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan, wat kan leiden tot een snellere en betere plaatsing.

Behoud van zelfvertrouwen en motivatie: Outplacement coaching kan helpen bij het behoud van het zelfvertrouwen en de motivatie tijdens deze moeilijke periode.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling: Outplacement coaching kan bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemer.

Begeleiding bij het verwerken van emoties: Outplacement coaching kan helpen bij het verwerken van de emoties die gepaard gaan met ontslag.

Gespecialiseerde begeleiding. Het is van belang om outplacement begeleiding te krijgen die bij u past. Hoger opgeleiden kunnen terecht bij CareerSolution. Voor werknemers uit het onderwijs is er bijvoorbeeld Onderwijs-Herstart, gespecialiseerd in outplacement voor het onderwijs.

Conclusie

Outplacement coaching kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van werknemers die ontslagen zijn bij het vinden van een nieuwe baan en het behouden van het zelfvertrouwen en de motivatie tijdens deze moeilijke periode. Voor werkgevers kan outplacement coaching helpen bij het opvangen van de gevolgen van ontslag en het behoud van kennis en ervaring binnen het bedrijf. Voor werknemers kan outplacement coaching bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling, het behoud van zelfvertrouwen en motivatie en de verwerking van emoties.

Het is daarom belangrijk dat werkgevers zich bewust zijn van de voordelen van outplacement coaching en werknemers tijdig begeleiding aanbied.

Outplacement coaching